Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

10-punktsprogram mot våld i nära relationer och hedersförtryck

Socialdemokraterna har tidigare lämnat förslag på framtagande av handlingsplan och åtgärder för att motverka våld i nära relationer särskilt med anledning av coronapandemin som ökar riskerna för våld i hemmet. Förslaget avvisades och tyvärr har ännu inga särskilda åtgärder vidtagits för att stärka arbetet mot våld i nära relationer.

Våra förslag är som nedan:

1. Bryt den våldsutsattas isolering genom att erbjuda och synliggöra stärkta digitala kanaler för utsatta att lätt komma i kontakt med stödinsatser under karantän. Säkerställ att chefer i Region Uppsala efterfrågar anställdas arbetsmiljö och hemförhållanden under distansarbete.

2. Lägg ut telefonnummer och kontaktuppgifter till Kvinnofridslinjen, TRIS, Uppsala kvinnojour och andra stödnummer synligt på Region Uppsalas och förvaltningarnas webbsidor. Stärk synligheten i sociala media för de stödinsatser som finns. Ta fram en informationsfolder om våld i nära relation som skickas till hushållen i Uppsala län så som Region Östergötland har gjort.

3. Utvidga uppdraget att fråga om våld i nära relation så att den ställs till fler grupper som söker vård eller gör ett coronatest. Se även över möjlighet att komplettera med frågor som berör hedersrelaterat våld och förtryck (ex. risk för barn- och tvångsäktenskap och/eller könsstympning).

4. Säkerställ att ungdomsmottagningarna UMO stärker kontaktmöjligheterna och tillgängligheten för ungdomar när många elever har hemmaundervisning och unga kan vara särskilt utsatta av en våldsam partner eller utsatt för hedersvåld.

5. Säkerställ att alla chefer i Region Uppsala genomför NCKs webbutbildning om våld i nära relationer.

6. Säkerställ en generell kompetensförstärkning kring hedersrelaterat våld hos vårdpersonal. Detta är prioriterat inom psykiatrin, akutsjukvården, vårdcentraler, MVC och BVC. Det är ofta i samband med akuta och planerade besök hedersvåldutsatthet och risk för könsstympning kan upptäckas och insatser sättas in.

7. Ta fram en krisplan för att planera för ett ökat söktryck, under samt efter pandemin. Sannolikheten är stor att vi kommer se en ökning av personer som söker hjälp mot våld i nära relation när restriktionerna släpper och efter sommarledigheten.

8. Säkerställ att när vården gör hembesök genom tex mobila vårdteam, ambulanspersonal osv att personalen är extra vaksam och uppmärksam om en familjemedlem eller äldre utsätts för våld av sin partner eller hedersrelaterat våld och förtryck. Samt att ställa frågan om våld i nära relation.

9. Säkerställ ett intensifierat samarbete med länets kommuner, aktuella myndigheter och ideella organisationer för att kraftsamla mot våld i nära relationer under och efter coronapandemin. Region Östergötland har tex genomfört en digital hearing med flera viktiga aktörer.

10. Besluta om en budget för att möjliggöra att frågan om våld i nära relationer kan prioriteras i verksamheterna och en finansierad informationskampanj till medborgarna.

Helena Proos (S), regionråd

Vivianne Macdisi (S), regionråd

facebook Twitter Email