Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Fyrspår mellan Uppsala och Stockholm behövs

I dagens UNT meddelar Trafikverkets projektledare att det finns en risk att fyrspår mellan Uppsala och Stockholm riskerar att inte finnas med i det förslag till nationell transportplan som Trafikverket på regeringens uppdrag ska utarbeta.

– Vi är medvetna om att det ekonomiska utrymmet i den nationella planen är begränsat.Samtidigt ser vi en enorm ekonomisk och miljömässig potential i det här projektet och förutsätter att Trafikverket agerar för att förverkliga det, säger Bertil Kinunen (S), regionråd och ordförande i Kollektivtrafiknämnden. Det finns inget annat objekt som kan uppvisa lika stora vinster, varken när det gäller restidsvinster eller möjlighet till bostadsbyggande.

I underlag till Trafikverket har sju län i Stockholm-Mälarregionen presenterat sina viktigaste prioriteringar. Detsamma har fem norrlandslän gemensamt gjort. Samtliga län konstaterar att en helt avgörande fråga för att förena landets norra delar med den växande huvudstadsregionen är att fyra spår mellan Uppsala och Stockholm blir verklighet och att denna flaskhals kan byggas bort.

På sikt finns en möjlighet att halvera restiderna längs norrlandskusten. Minskade restider,både för pendlare och för dem som vill nå Arlanda, ger en god samhällsekonomisk vinst,enligt Trafikverkets egna beräkningar. Det stärker Arlanda och därmed Sveriges internationella konkurrenskraft.

Fyra spår mellan Uppsala och Stockholm skulle dessutom skapa ett utrymme för fler bostäder.I Regeringens direktiv till Trafikverket ska bostadsfrågan prioriteras högt när olika investeringar ställs mot varandra. Beräkningar visar att det på sikt finns möjlighet att bygga 100 000 bostäder bara mellan Uppsala-Arlanda. Ingen annan investering skulle ge lika många bostäder per kilometer räls.

Utbyggda spår och kollektiva transporter gör att boende i Uppsala län når 500 000 fler arbetsplatser inom en timme. Med utrymme för fler tåg kan man åka på 30 minuter mellan Uppsala-Stockholm en gång i kvarten, och dessutom ha fler tåg som stannar på mellanliggande stationer. När färre tar bilen minskar både trängsel och utsläpp. Hälften av dagens 1,8 miljoner inrikes flygresor till Arlanda skulle enligt beräkningar kunna flytta över till tåg vilket skulle ge ytterligare miljövinster.

– Utrymmet inom kommande plan är begränsat och behoven stora. Därför är det viktigt att prioritera de satsningar som ger störst nytta. Enligt Trafikverkets egna beräkningar skulle fyrspåret betala sig inom tio år i restidsvinster. Det blir fler bostäder, fler jobb och minskade utsläpp i ett sammanhållet och mer konkurrenskraftigt Sverige, avslutar Bertil Kinnunen.

facebook Twitter Email