Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Information angående partikongress 2019

Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 40:e ordinarie partikongress hålls fredag till söndag, 22-24 mars 2019, på Conventum i Örebro.

Uppsala läns partidistrikt har 11 ombud att skicka till kongressen. Nedan följer information om processen för att välja kongressombuden.

Val av ombud

Partidistriktets styrelse har fattat beslut om att ombudsval skall genomföras uteslutande genom brevröstning. Ombudsvalet genomförs under perioden 28 november-12 december 2018. Inför omröstningen kommer partidistriktet att skicka ut kandidatpresentation, valsedel samt instruktion kring hur valet genomförs, till samtliga röstberättigade medlemmar.

Röstberättigad vid val av kongressombud är varje medlem som betalat sin medlemsavgift. Rösträkning sker i Uppsala på partidistriktets expedition, den 14 december 2018.

Alla medlemmar äger rätt att skicka in nominering av ombud. Förslag ska lämnas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. Arbetarekommunens styrelse ska på lämpligt sätt se till att medlemmarna får kännedom om detta. Arbetarekommunerna ska sedan skicka in förteckning över nominerade kandidater till partidistriktet.

Nominering av ombud ska vara partidistriktet tillhanda senast den 23 oktober 2018. Nomineringarna ska skickas till mattias.kristenson@socialdemokraterna.se eller till Socialdemokraterna i Uppsala län, Dragarbrunnsgatan 35, 753 20 Uppsala.

Valda ombud är den eller de som i varje valkrets erhållit högsta röstetal. Suppleanter är de som kommit de valda närmast i röstetal. Suppleanter kallas i den ordning de erhållit röster. Vid lika röstetal avgör lotten.

Anser medlem att ombudsvalet stått i strid med partistadgarna och vill överklaga, ska detta ske hos distriktsstyrelsen senast fem dagar efter att valresultatet meddelats.

Valkretsindelning

Partidistriktets styrelse har fattat beslut om följande valkretsindelning:

Valkrets 1 – Enköping                                                    1 ombud

Valkrets 2 – Heby                                                           1 ombud

Valkrets 3 – Håbo                                                           1 ombud

Valkrets 4 – Knivsta                                                       1 ombud

Valkrets 5 – Skutskär-Älvkarleby                                    1 ombud

Valkrets 6 – Tierp                                                          1 ombud

Valkrets 7 – Uppsala                                                       4 ombud

Valkrets 8 – Östhammar                                                 1 ombud

                                            Summa:                             11 ombud

Kongressens upplägg

När partiet samlas till den 40:e ordinarie partikongressen har det gått ett halvår sen de allmänna valen i september 2018, och det återstår två månader till valet till Europaparlamentet. Kongressen blir en viktig samling, där vi som organisation får möjlighet att komma samman efter ett valår, och ladda om inför ytterligare en valrörelse.

En kongress som genomförs året efter allmänna val, dvs 2019, ska – enligt stadgan – vara av ett mindre format sett till innehåll och omfattning. Det innebär att kongressen genomförs under en helg, och får ett tematiskt upplägg – där partistyrelsen beslutar om vilka delar som ska avhandlas under kongressen. Stadgan anger också att kongressen ska välja en valberedning för fyra år samt ett granskningsutskott. Eventuella fyllnadsval, till de organ som tillsätts av partikongress som hålls året innan allmänna val, tas också upp.

Kongressen kommer att behandla politiska och organisatoriska program, som partistyrelsen föreslår. Dessa kommer att skickas ut på remiss till partiorganisationen under hösten 2018, efter de allmänna valen. Det innebär att partistyrelsen valt att inte arbeta med allmän motionsrätt till denna kongress. En särskild ordning för remissförfarandet kommer presenteras i samband med att förslagen till programtexter antas av partistyrelsen.

Samtliga kongresshandlingar ska vara partidistrikten, arbetarekommunerna och kongressombuden tillhanda senast den 8 februari 2019.

facebook Twitter Email