Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra!

Enligt BRÅ inkom det 29 200 anmälningar angående misshandel mot en kvinna år 2020. I 80% av fallen så kände kvinnan gärningspersonen. 150 000 barn lever med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. Vi har idag tusentals kvinnor som tillsammans med sina barn måste fly för livet och gömma sig.

Den 25 november är internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Vi har en socialdemokratiskt ledd regering som under sina sju år vid regeringsmakten varit mycket tydliga med att arbetet med att stoppa detta våld är lika prioriterat som att kämpa mot gängkriminaliteten.

I somras lade regeringen fram ett stort åtgärdspaket. Det var ett 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Detta innehåller både förebyggande insatser men även stöd och skydd samt skärpt lagstiftning. Det är viktigt att den röda tråden i detta arbete är långsiktighet.

Ett exempel på en åtgärd är ändrad läroplan för skolan i syfte att bygga upp barnens kunskaper om sexualitet, relationer och innebörden av samtycke. Andra åtgärder är långsiktig finansiering av landets kvinnojourer, ett lagförslag som underlättar utfärdandet av kontaktförbud samt skärpta straff för den som bryter mot kontaktförbud. Mer resurser i form av pengar har även tillförts, exempelvis till polis som anställt 350 fler utredare för våld och sexualbrott mot kvinnor och barn. Det har även tillförts extra medel till Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala (NCK) för fortsatt drift av Kvinnofridslinjen.

Bekämpandet av mäns våld mot kvinnor förpliktigar också att vi stärker detta arbete regionalt och lokalt. Det gäller såväl här i Uppsala län med sina kommuner som i resterande del av Sverige. Kommunen har enligt lag ytterst ansvar för hjälp och stöd till den som är våldsutsatt. Det är därmed viktigt att stärka socialtjänstens arbete med dessa frågor för att åtgärdsprogrammet ska få effekt.

Den 1 augusti kom en lagändring som innebar ett förtydligande att kommunens socialnämnd ska verka för att den som utövar våld eller annat övergrepp mot en närstående ska sluta med detta. Det krävs nu att många kommuner stärker sitt våldsförebyggande arbete med bland annat uppsökande verksamhet för att kunna fullfölja detta.

Det är viktigt att ha en bostad att gå till när du vill lämna en våldsam relation. Därför är det glädjande att länsstyrelserna fått i uppdrag att se över kommunernas tillgång till skyddade boenden. Vidare ska dessa även kartlägga kommunernas insatser för att hjälpa dessa personer ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende. Länsstyrelsen ska även identifiera hinder för att klara detta uppdrag. Regeringens mål är att ingen ska behöva stanna i en destruktiv relation eller gå tillbaka till denna för att det inte finns ett eget boende.

Slutligen måste kommunerna tillsammans med regionen förbättra sin samverkan sinsemellan. Detta behövs så att fler utsatta kvinnor upptäcks och ges den hjälp de har rätt till. Ett exempel på detta är att ställa frågor då en våldsutsatt är i kontakt med kommun, region eller myndigheter.

Varje dag kommer vi S-kvinnor att fortsätta vår kamp för att förhindra mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Välkommen att delta i den kampen, du också!

Annika Strandhäll

Förbundsordförande S-kvinnor

Sanne Lennström

Ordförande S-kvinnor Uppsala län, riksdagsledamot (S)

Vivianne Macdisi

Vice ordförande S-kvinnor Uppsala län, regionråd i opposition (S)

facebook Twitter Email