Socialdemokraternauppsalalan.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om hur vi använder cookies här: https://socialdemokraternauppsalalan.se/om-cookies-och-pixlar/

Regionalt valmanifest för Uppsala län

Vi i Uppsala län bor i en av Sveriges snabbast växande regioner. Arbetslösheten är lägst i landet och det byggs bostäder som aldrig förr. Vi har börjat reparera välfärden och satt stopp för privatiseringar och utförsäljningar.

Men när det gäller sjukvården har vi bara börjat. Det är fortfarande för många som inte får rätt vård i rätt tid. Vi har högre ambitioner än så för oss som bor i Uppsalaregionen.

Om vården ska bli tryggare måste köerna bort och tillgängligheten säkras i hela länet – oavsett var du bor. Då behövs mer personal och de ska ha bättre arbetsvillkor. Det innebär att vi behöver sätta satsningar på sjukvården före skattesänkningar.

Vi socialdemokrater vill ha ett starkare samhälle där vi löser saker tillsammans. Välfärden ska säkras i hela länet för att du ska vara trygg – vem du än är, var du än bor.

Hälso- och sjukvård

Fortsatt stopp för privatiseringarna

Vi har satt stopp för de dyra privatiseringarna inom specialistvården och lovar ett fortsatt nej till utförsäljningar av sjukhusvården. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska inte privatiseras.

Anställ 500 fler i länets sjukvård till 2022

För att kunna korta köerna och öka kvaliteten i sjukvården måste vi anställa mer personal. Vi ser mer personal i sjukvården som grunden för att trygga vården. Till 2022 lovar vi därför 500 fler anställda i länets sjukvård.

Region Uppsala ska vara oberoende av hyrpersonal

Region Uppsala måste sluta vara beroende av dyr hyrpersonal. Det är både kostsamt och negativt för kontinuiteten och arbetsmiljön. Pengar ska gå till den egna personalen, inte till inhyrd.

Fler sjuksköterskor ska erbjudas vidareutbildning på betald arbetstid

Regionen har under de senaste åren erbjudit sjuksköterskor vidareutbildning på betald arbetstid med goda resultat. Nu vill vi att fler sjuksköterskor ska få samma möjlighet till detta.

Erbjud specialistutbildning för undersköterskor

Under mandatperioden har vi infört betald vidareutbildning för sjuksköterskor, nu vill vi bygga ut satsningen till att även möjliggöra för undersköterskor att vidareutbilda sig till specialistundersköterskor.

Fler AT-tjänster

För att få fler läkare till regionens sjukvård och säkra framtidens kompetensförsörjning är AT-tjänstgöring en central del. Vi vill bygga ut fler AT-tjänster samt ställa höga krav på de privata aktörerna att erbjuda AT-platser i sina verksamheter.

Särskild satsning på arbetsmiljödialog

Arbetsmiljön är många gånger lika viktig som lönen för att medarbetare ska trivas och vi vet att den är tuff inom sjukvården. Vi vill därför göra en särskild satsning på arbetsmiljön i dialog med de fackliga organisationerna inom sjukvården.

Belöna lång tjänstgöring i regionen

Vi vill belöna dem som stannar kvar inom regionen. Det krävs för att skapa långsiktighet och kontinuitet. Vi vill se över möjligheterna att de som arbetat länge inom regionen ska få särskilda förmåner som belöning för sin lojalitet.

Fler farmaceuter och medicinska sekreterare

Proffsen ska få vara proffs. Därför vill vi se till att rätt personal gör rätt uppgifter. Vi vill ha fler farmaceuter och medicinska sekreterare som kan frigöra tid för sjuksköterskor, undersköterskor och läkare att ägna sig åt vård, inte administration.

Inför matvärdar

Istället för att vårdpersonalen ska sköta måltidsserveringen, som är en tidsödande och omfattande arbetsuppgift, vill vi införa en särskild yrkeskategori som har ansvar för att sköta måltidsserveringen.

Schysta villkor – ta bort delade turer

Vi ska ha schysta villkor inom vården. Redan nu har vi fattat beslut om rätt till heltid och arbetar för att stoppa missbruket av visstidsanställningar. Vi vill gå vidare och ta bort delade turer inom våren.

Sommarjobbsgaranti för vård och omsorg

Vi måste jobba brett för att få fler att vilja arbeta i sjukvården. Därför vill vi att alla gymnasieungdomar som går på vårdprogrammet ska ha möjlighet att få sommarjobb inom Region Uppsala.

Fortsätta arbetet med en effektiv och nära vård i Region Uppsala

Vi vill fortsätta arbetet med att skapa framtidens sjukvård i Region Uppsala. Under den kommande mandatperioden vill vi därför ta fram en handlingsplan och tillsammans med personal och patienter arbeta med ett förverkligande av en mer effektiv och nära vård i hela länet.

Säkra vården i hela länet

Vare sig du bor i centrala Uppsala, i norra eller södra länsdelen, i stad eller på landsbygd, ska vården finnas där. Vi vill satsa på den vård som är närmast dig – vårdcentralerna, hemsjukvård och även ambulanser som stationeras utanför Uppsala för kortare utryckningstider i hela länet.

Sjukvården ska komma hem till dig

Idag sitter många länsinvånare i bilen eller på bussen flera gånger i veckan för att åka till närmsta vårdcentral eller till Akademiska sjukhuset för olika former av kontroller. Det är slöseri med tid och resurser och innebär ofta ökade ansträngningar för patienterna. Vi vill under den kommande mandatperioden bygga ut länets hemsjukvård och inrätta fler mobila team så att fler kan få vård nära hemmet istället.

Stärk svenska språket där det behövs i välfärden

Vi vill införa obligatorisk språkundervisning för anställda i välfärden med otillräcklig svenska. Det är viktigt att den som tar emot vård kan förstå och kommunicera med sin vårdgivare. Det ger också trygghet för anhöriga som undrar hur deras mamma eller pappa mår.

Patientkontrakt för en sammanhållen vård

Som patient eller som anhörig ska du inte behöva projektleda din vård. Vi vill därför inrätta ett patientkontrakt som leder dig rätt i vården. I kontraktet ska det finnas en tidsplan för remisser och eventuella behandlingar och det ska framgå vem som ska utföra behandlingarna samt hur återbesök och eftervård ska ges.

Stärkt rätt till fast läkarkontakt

Du ska känna dig trygg med din läkare och din läkare ska veta vem du är. Den fasta läkarkontakten behöver stärkas. Det ger en trygghet för dig som patient när en läkare har det övergripande medicinska ansvaret.

Vårdguiden 1177 ska vara din väg in i vården

1177 är redan idag en portal där många olika sorters information och tjänster går att hitta, på hemsidan men också via den vanliga sjukvårdsupplysningen via telefon. Vi vill fortsätta att utveckla den så att 1177 blir den naturliga vägen in för att få kontakt med vården. 1177 ska också visa vart man vänder sig med olika slags åkommor och väntetider i vården, inklusive akutmottagningar.

Digitala vårdmöten på alla vårdcentraler

Ny teknik och digitala lösningar kan göra vården mer tillgänglig var du än bor i länet. Samtidigt kan det vara svårt för många äldre att ta del av den tekniska utvecklingen. Vi vill därför att länets vårdcentraler ska därför erbjuda digitala vårdmöten, där personal också kan finnas tillgänglig på plats för att hjälpa till.

Utveckla rehabiliteringen

En välfungerande rehabilitering är avgörande för en god hälsa och att kunna komma tillbaka till ett arbete och ett aktivt liv. Vi vill se sammanhållen och individanpassad rehabilitering som är en tydlig del av vårdkedjan. Vi vill också vidareutveckla systemet med digitala rehabiliteringsplaner och arbetet med det rehabiliteringscentrum som inrättats.

Bygg framtidens neonatalvård i Uppsala

Vården av våra för tidigt födda barn dras med stora problem. Det ska vara en självklarhet att du som födande erbjuds den vård som du har rätt till. Under mandatperioden ska vi genomföra en stor satsning på länets neonatalvård. Satsningen omfattar såväl mer personal som nya och moderna lokaler.

En barnmorska per födande

Alla har rätt till en trygg och säker förlossning. Grunden är kontakten mellan den födande kvinnan och en duktig barnmorska. Under mandatperioden ska vi bygga ut förlossningsvården på ett sådant sätt att vi kan garantera en barnmorska per födande kvinna.

Införa screening för barn och ungas psykiska hälsa i samarbete med länets kommuner

Idag har elevhälsan screeningprogram för att kontrollera elevernas längd, vikt och att ryggraden är rak. Samma systematik måste finnas i arbetet med att identifiera barn och unga som mår dåligt eller far illa. Vi vill tillsammans med länets kommuner genomföra screening av alla barn och unga i Uppsala län.

Samtalsmottagningar för barn och unga i alla länets kommuner

Stöd och hjälp för dig som lider av psykisk ohälsa ska finnas var du än bor i länet. Idag finns samtalsmottagningar i alla länets kommuner utom Älvkarleby. Vi vill att det ska finnas i alla länets kommuner och fortsätta utveckla konceptet.

Samverkan med studenthälsan kring psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan är ett allt större problem för regionens studenter och unga. Vi måste ta krafttag för att vända utvecklingen och bryta stigmat kring psykisk ohälsa. Därför vill vi bland annat stärka samverkan mellan studenthälsan, universiteten och Region Uppsala kring psykisk ohälsa.

HPV-vaccin för pojkar

Idag är HPV-vaccinering för flickor väl utbrett och vedertaget. Färre vet att det även finns vaccinering för pojkar. Vi vill satsa på att genom skolorna ge fler pojkar vaccin mot HPV-viruset.

Motverka barnfetma

Fetma bland barn är ett stort och växande folkhälsoproblem. Fetma kan bland annat leda till ökad risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och depressioner. En ECHO-zon, Ending ChildHood Obesity, ska starta i samarbetet med Tierps kommun för att förebygga och motverka fetma bland barn.

Starta byggandet av Tierps vårdcentrum

Vården behöver bli mer tillgänglig i Norduppland. Det ska inte behövas långa besök i Uppsala för att få en god vård. Under mandatperioden vill vi sätta spaden i jorden för ett nytt vårdcentrum i Tierp, med bland annat dygnetruntöppen jourmottagning och fler närvårdsplatser.

Ökad ambulansnärvaro i Norduppland och Knivsta

Ingen ska behöva oroa sig för om ambulansen hinner fram, till dig, till ditt barn eller till dina föräldrar. Vi vill öka ambulansnärvaron i Norduppland och i Knivsta för att se till att hjälp finns när det behövs som mest.

Genomför ett handslag för äldres fysiska hälsa

Idrott och friluftsliv ska inte ha en åldersgräns. Vi vill därför genomföra ett handslag med föreningslivet och pensionärsorganisationer för att tillsammans förbättra äldres möjligheter till fysisk hälsa.

Bryt äldres ensamhet

Äldres ensamhet är ett växande problem. Att organisera och delta i aktiviteter, till exempel matlag, promenader, konserter, sommarkollo för äldre och studiecirklar ger äldre möjlighet att skapa ett tryggt sammanhang. Tillsammans med länets kommuner vill vi bryta äldres ensamhet genom att stötta, föreningar och studieförbund.

Avgiftsfria mammografibesök för fler åldrar

Under mandatperioden har avgiftsfria mammografibesök införts för personer över 74 år. Vi är dock inte nöjda, utan vill utveckla satsningen genom att ge fler möjlighet till avgiftsfria besök.

Erbjuda kostnadsfria vaccinationer mot influensa för äldre

Den årliga influensan är ett återkommande hälsoproblem, särskilt bland äldre. Förebyggande insatser där äldre erbjuds kostnadsfria vaccinationer är ett bra sätt att motverka problemen.

Regelbundna hälsokontroller för äldre

Målet för den socialdemokratiska hälso- och sjukvårdspolitiken är en god och jämlik hälsa för alla. Ett sätt för nå målet är att upptäcka sjukdomar och tillstånd tidigare. För att sjukdomar och besvär ska upptäckas i tid är regelbundna hälsokontroller för äldre en viktig insats.

Inför äldrevårdcentraler

Primärvården behöver bli bättre på att bemöta och ta hand om regionens äldre. Därför vill vi införa äldrevårdcentraler. På åldrevårdcentraler kan äldre ges möjlighet till samtal för att skapa ett helhetsgrepp kring dennes situation. Ett helhetsomhändertagande där personalen arbetar tillsammans för patientens bästa ger en bättre och tryggare vård för länets äldre.

Lättare för äldre att komma till specialiserad vård

Många äldre behöver idag vänta på att få vård på akuten. Vi vill därför se över möjligheten att låta fler äldre läggas in direkt på den specialiserade avdelning de behöver istället för att behöva gå omvägen via akuten.

 

Kollektivtrafik och regional utveckling

Nya upptåg ska trafiksäkras längs Ostkustbanan

En säker och bekväm tågtrafik är avgörande för att fler ska kunna resa och pendla i regionen. Tågen behöver hålla en god kvalitet för att underlätta för resenärerna. Därför vill vi trafiksäkra nya tåg i Upptågssystemet längs Ostkustbanan.

Kostnadsfritt sommarlovskort för ungdomar 

Skolungdomar ska möjligheten att åka kollektivt till fritidsaktiviteter eller sommarjobb – oavsett familjens plånbok. Med stöd från en socialdemokratiskt ledd regering nationellt kommer det därför kostnadsfritt delas ut ett sommarlovskort till ungdomarna, vilket gör det möjligt för fler att resa i regionen.

Utveckla sommartrafiken så att det blir lättare att nå attraktiva resmål 

Uppsala län har många uppskattade besöksmål särskilt under sommaren med närhet till bad, natur och kultur. Vi vill utveckla UL:s sommartrafik för att göra det enklare för fler att nå attraktiva resmål.

Fossilbränslefri kollektivtrafik senast 2020

Region Uppsala ska ligga i framkant när det gäller hållbarhet. Flera viktiga steg har redan tagits för en mer klimatsmart kollektivtrafik och nu vi vill se till att kollektivtrafiken ska vara fossilbränslefri senast 2020, bland annat genom eldrivna bussar.

Införa natt- och trygghetsstopp i kollektivtrafiken 

Det ska vara självklart att kunna ta sig hem tryggt nattetid. Vi vill göra det möjligt för fler bussar att när det går stanna närmare resenärernas hem. Ingen ska behöva välja bort kollektivtrafiken för att man inte känner sig trygg nog att gå från bussen.

Införa trygghetsvärdar i kollektivtrafiken 

Ingen ska känna sig otrygg i kollektivtrafiken. Vi har under mandatperioden börjat införa trygghetsvärdar i kollektivtrafiken. Detta viktiga trygghetsskapande arbete vill vi fortsätta för att skapa ett säkert och tryggt resande för fler.

Driva på för att avskaffa Arlandas höga stationsavgift 

Arlandabanans prispolitik leder till höga kostnader för de som reser till och från Arlanda med tåg, både för de som ska resa vidare med flyg och för de allt fler som arbetar på denna stora arbetsplats. Vi vill driva på för att avskaffa den höga stationsavgift som idag tas ut. Detta i syfte att skapa rimligare biljettpriser för tågresenärer till och från Arlanda.

Fortsatt låga avgifter för pensionärer, studenter, barn och ungdomar 

Kollektivtrafiken ska vara tillgängligt för alla i länet. Därför vill vi fortsätta hålla kollektivtrafiktaxorna på en låg nivå för mer resurssvaga grupper som pensionärer, studenter, barn och ungdomar.

Planera för nya stationslägen i Bergsbrunna och Alsike

Med fyrspår mellan Uppsala och Stockholm förbättras kapaciteten i järnvägen kraftigt. För att ta tillvara förbättringarna vill verka för nya stationslägen i både Bergsbrunna och Alsike, och inleda planarbetet under mandatperioden. Därmed utökas pendlingsmöjligheterna vilket möjliggör bostadsbyggande, nya arbetstillfällen och starkare tillväxt.

Arbeta för nya stationslägen i Vänge samt på sikt även Järlåsa och Vittinge

För att hela regionen ska leva behöver pendlingsmöjligheterna utvecklas. Att resa med tåg är både hållbart och bekvämt för pendlaren. Vi vill därför verka för nya stationer på Dalabanan i Vänge samt på sikt även i Järlåsa och Vittinge.

Se över stadstrafiken i Enköping – nytt linjenät, därefter se över och ta fram nya linjenät för Bålsta och Knivsta

Regionens busstrafik behöver alltid utvecklas för att ligga i takt med invånarnas behov. Stadstrafiken i Enköping behöver ses över för att säkerställa en god tillgänglighet. Vi vill även framöver göra detsamma i Bålsta och Knivsta

Utveckla Movingo så att även Tierp och Gävle inkluderas i systemet

 Det ska vara smidigt att pendla i Uppsala län och lätt att välja rätt när det gäller klimatvänligt resande. Movingosystemet har under mandatperioden varit en framgångssaga när det gäller att öka pendlandet i regionen. Vi vill fortsätta utveckla Movingo så att även Tierp och Gävle inkluderas i systemet.

Färdigställa väg 288 till BörstilDet måste bli lättare att resa i hela länet. Vi vill därför se till att riksväg 288 byggs ut till en mötesfri 100-väg. Vägen är en mycket viktig förbindelse mellan Uppsala och nordöstra Uppland och Östhammar och av stor betydelse inte minst för kollektivtrafiken i området.

Färdigställa väg 55 mellan Uppsala och Enköping enligt plan 

Under kommande mandatperiod vill vi även bygga ut väg 55 mellan Uppsala och Enköping till mötesfri 2+1 väg med kapacitet för 100 km/h. Det är en viktig investering för ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och förbättrade möjligheter för cykel. Goda vägförbindelser är en förutsättning för välfungerande kollektivtrafik.

Nya järnvägsspår mellan Enköping och Uppsala

I det starka pendlingsstråket Västerås – Enköping – Uppsala saknas spårbunden trafik. En överflyttning från bussar till tåg av större delen av trafiken skulle betyda mycket för miljön och för resenärerna genom kortare restider. En ny järnväg mellan Enköping och Uppsala – den så kallade felande länken – måste förverkligas. Vi socialdemokrater vill påbörja projekteringen av Arosbanan snarast.

 

Ett Uppsala län med upplevelser och kultur för alla

Överta ansvaret för Gamla Uppsala Museum från staten 

Gamla Uppsala museum är ett historiskt kulturarv som behöver bli tillgängligt för fler. Men det förutsätter investeringar i lokaler och verksamhet. Under den kommande mandatperioden ska därför arbetet med att över ansvaret för museet från staten fortsätta.

Investera i fler fritidsbanker där länets invånare kan låna idrottsutrustning

Tjockleken på plånboken ska inte avgöra ens möjligheter till att utöva idrott. Under mandatperioden har vi i samverkan med länets kommuner inrättat idrottsbibliotek där du har möjlighet att låna idrottsutrustning av olika slag för att kunna prova nya idrotter. Vi vill fortsätta denna satsning så att alla barn och unga får chansen att idrotta.

Utvidga konceptet med Kulturbuss till länets gymnasieskolor

Region Uppsala har sedan 2006 erbjudit skolklasser, förskolor och fritidshem möjlighet att resa kostnadsfritt till kultur- och naturaktiviteter. Vi vill nu bygga ut satsningen till länets gymnasieskolor för att ge ännu fler tillgång till länets kulturella resmål.

Främja barn och ungas kulturliv och skapande i kulturskolor

Musik- och kulturskolor ger möjlighet till skapande, kreativitet och nya möten. Vi vill utveckla regionens samverkan med länets kommuner för att möjliggöra för fler barn och unga att delta i kulturskolan. Det handlar om att ge alla samma möjlighet till eget skapande och ett aktivt kulturliv.

Handslag med föreningslivet för en tillgänglig idrotts- och friluftsverksamhet

Vi socialdemokrater vill stödja föreningslivet och stärka barns och ungdomars tillgång till idrott och friluftsverksamhet. Vi vill genomföra ett handslag med idrottsrörelsen och kommunerna, för att se till att barn och ungdomar får bättre möjligheter och lägre avgifter för att delta i idrotts- och friluftsverksamhet

Fortsätta utveckla vår Folkhögskoleverksamhet som del i det livslånga lärandet

Vi är stolta över länets folkhögskolor Wik och Biskops Arnö. Den bredd, frihet och de studieframgångar som folkhögskolorna kunnat ge gör skolorna till en viktig del av hela utbildningssystemet. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att fortsätta stötta och utveckla våra folkhögskolor.

Säkra ett bra stöd till folkbildningsorganisationerna

Folkbildning är en förutsättning för ett livslångt lärande. Det är inte bara utvecklande för individens bildning utan även direkt nödvändigt för att möjliggöra omställning och vidareutbildning på framtidens arbetsmarknad. Vi vill säkra ett bra stöd till de organisationer i länet som arbetar med folkbildning för att ge dem de förutsättningar som behövs för sitt arbete.

facebook Twitter Email